Udruženje Balkan Art je osnovano 2014. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzičke umetnosti i kulture, a naročito kulture balkanskog podneblja, afirmacije umetnika i umetnosti, podržavanje individualnosti, kreativnosti, originalnosti i slobode izražavanja, edukacije građana, a posebno dece i mladih u oblasti muzičke umetnosti i kulture, podsticanje i negovanje duhovnih vrednosti, multinacionalna i multikulturna saradnja i drugi ciljevi od opšteg interesa.

 Aktivnosti udruženja:

1) organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, koncerte, festivale, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture, u zemlji i u inostranstvu;

2) organizuje profesionalne umetnike i druge stručnjake za rad na edukaciji ljudi, a naročito dece i omladine u oblasti muzičke umetnosti;

3) sarađuje sa univerzitetima, školama, kulturnim centrima, domovima kulture, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave kulturom;

4) sarađuje sa drugim srodnim domaćim i inostranim udruženjima i organizacijama, odnosno sa preduzećima, fondovima, organizacijama i lokalnom upravom radi unapređenja umetničkog stvaralaštva, ugleda i statusa svojih članova;

5) radi na afirmaciji muzičke umetnosti i kulture i na unapređenju i razvoju umetničkog stvaralaštva;

6) pribavlja sredstva za realizaciju ciljeva udruženja od donatora, fondacija, organizacija, udruženja i drugih pravnih lica koja u okviru svoje delatnosti podržavaju kulturu;

7) konkuriše svojim projektima na domaćim i inostranim konkursima;

8) organizuje autorski servis za potrebe svojih članova (posreduje u ugovaranju ustupanja autorskih prava, stara se o naplati autorskih prava i obavlja druge poslove po ovlašćenju autora u cilju zaštite njegovih autorskih prava);

9) zastupa članove Udruženja pri zaključivanju ugovora sa trećim licima i pruža pravnu pomoć u zaštiti njihovih moralnih i materijalnih autorskih prava;

10) informiše članove u svrhu stalnog stručnog usavršavanja i saradnje;

11) objavljuje publikacije u oblasti umetnosti i kulture, u štampanoj ili elektronskoj formi  i ustupa licencu trećem licu za objavu autorskog dela članova Udruženja;

12) prikuplja i obrađuje stručnu literaturu u oblasti muzičke umetnosti i kulture;

13) obavlja i druge delatnosti u funkciji ostvarivanja ciljeva radi kojih je Udruženje osnovano.

 

logo v5

Kontakt/Pratite nas
Tel: +381 64 2129765
Mail: info@balkanart.org.rs
FacebookSoundCloudTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
Website Security Test